Privacystatement

Voor het functioneren van Stichting Oranjecomité Woudenberg (verder de Stichting), is het noodzakelijk dat de Stichting in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. De Stichting respecteert de privacy van haar donateurs, vrijwilligers, sponsoren en andere betrokkenen en zorgt dat alle persoonsgegevens vertrouwelijk worden behandeld.

In dit privacy statement wordt uitgelegd welke gegevens worden verwerkt, wat er met de gegevens wordt gedaan en welke rechten u heeft. Hieronder treft u een overzicht aan van alle onderwerpen die in dit privacy statement staan.

Welke gegevens worden door de Stichting verwerkt?

Wij verwerken de volgende gegevens:

 • donateur: naam, adres, woonplaats, e-mailadres, betaalgegevens;
 • bestuurder: naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer, emailadres, BSN-nummer (voor zover u bent ingeschreven bij de Kamer van Koophandel), functietitel, pasfoto;
 • coördinator: naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer, pasfoto;
 • vrijwilliger: naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer;
 • sponsor of adverteerder: naam, adres, woonplaats, emailadres, betaalgegevens;
 • deelnemer aan één van de activiteiten op koningsdag of 4/5 mei: naam, adres, woonplaats, emailadres, telefoonnummer en (voor de kofferbakverkoop) kenteken en merk/type van de auto
 • contact met ons opneemt: de gegevens waarover u contact met ons opneemt en die u zelf hebt doorgegeven voor het opnemen van contact. Dit zijn meestal NAW gegevens, e-mailadres, telefoonnummer of betaalgegevens;

Doel van de verwerking

Wij verwerken persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, namelijk voor:

 • het inzamelen van gelden;
 • communicatie rond (de organisatie van) Koningsdag en de herdenking 4/5 mei;
 • informeren van en communiceren met vrijwilligers;
 • planning van activiteiten;

Voor zover wet- en regelgeving nadere eisen stelt aan de verwerking zoals het vooraf vragen van toestemming, het bieden van het recht van verzet of het achteraf kunnen afmelden zal de Stichting die eisen volgen.

Verstrekking aan derden

De door ons verzamelde gegevens zijn nodig in het kader van de hierboven beschreven doeleinden. Indien verstrekking van de gegevens aan derden nodig is voor het uitvoeren van de hiervoor genoemde doeleinden, stellen wij uw gegevens aan deze derden ter beschikking in lijn met de daarvoor geldende wettelijke eisen en richtlijnen.

Het gaat dan bijvoorbeeld om het verstrekken van foto’s voorzien van naam die worden gepubliceerd op onze website, onze FB pagina, of in de plaatselijke krant.

Bewaartermijn

De persoonsgegevens worden alleen voor de hierboven gestelde doelen verwerkt. De Stichting bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening aan een wettelijke plicht.

Beveiliging

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens en hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen. De gegevens zijn digitaal opgeslagen in Dropbox, waar alleen bestuursleden en coördinatoren toegang toe hebben. De webmaster bewaakt de mappenstructuur en autorisaties.

Als er sprake is van een datalek, worden de betrokkenen daarvan direct op de hoogte gesteld en zullen passende maatregelen genomen worden om dit in de toekomst te voorkomen.

Uw rechten

Als u vragen en/of opmerkingen hebt met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of andere vragen m.b.t. privacy statement kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen aan oranjecomitewoudenberg@gmail.com. Indien u geen prijs meer stelt op het ontvangen van informatie, kunt u zich via deze mail afmelden.

Wijziging in dit privacy statement

Dit privacy statement kan zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd bij wijzigingen in beleid. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen.

Woudenberg, februari 2023